Modern Greek Bible

Genesis

Return to Index

Chapter 1

1

En arch epoihsen o QeoV ton ouranon kai thn ghn.

2

H de gh hto amorfoV kai erhmoV× kai skotoV epi tou proswpou thV abussou. Kai pneuma Qeou efereto epi thV epifaneiaV twn udatwn.

3

Kai eipen o QeoV, Genhqhtw fwV× kai egeine fwV×

4

kai eiden o QeoV to fwV oti hto kalon× kai diecwrisen o QeoV to fwV apo tou skotouV×

5

kai ekalesen o QeoV to fwV, Hmeran× to de skotoV ekalese, Nukta. Kai egeinen espera kai egeine prwi, hmera prwth.

6

Kai eipen o QeoV, Genhqhtw sterewma anameson twn udatwn, kai aV diacwrizh udata apo udatwn.

7

Kai epoihsen o QeoV to sterewma, kai diecwrise ta udata ta upokatwqen tou sterewmatoV apo twn udatwn twn epanwqen tou sterewmatoV. Kai egeinen outw.

8

Kai ekalesen o QeoV to sterewma, Ouranon. Kai egeinen espera kai egeine prwi, hmera deutera.

9

Kai eipen o QeoV, AV sunacqwsi ta udata ta upokatw tou ouranou eiV topon ena, kai aV fanh h xhra. Kai egeinen outw.

10

Kai ekalesen o QeoV thn xhran, ghn× kai to sunagma twn udatwn ekalese, QalassaV× kai eiden o QeoV oti hto kalon.

11

Kai eipen o QeoV, AV blasthsh h gh clwron corton, corton kamnonta sporon, kai dendron karpimon kamnon karpon kata to eidoV autou, tou opoiou to sperma na hnai en autw epi thV ghV. Kai egeinen outw.

12

Kai eblasthsen h gh clwron corton, corton kamnonta sporon kata to eidoV autou, kai dendron kamnon karpon, tou opoiou to sperma einai en autw kata to eidoV autou× kai eiden o QeoV oti hto kalon.

13

Kai egeinen espera kai egeine prwi, hmera trith.

14

Kai eipen o QeoV, AV geinwsi fwsthreV en tw sterewmati tou ouranou, dia na diacwrizwsi thn hmeran apo thV nuktoV× kai aV hnai dia shmeia kai kairouV kai hmeraV kai eniautouV×

15

kai aV hnai dia fwsthraV en tw sterewmati tou ouranou, dia na feggwsin epi thV ghV. Kai egeinen outw.

16

Kai ekamen o QeoV touV duo fwsthraV touV megalouV, ton fwsthra ton megan dia na exousiazh epi thV hmeraV, kai ton fwsthra ton mikron dia na exousiazh epi thV nuktoV× kai touV asteraV×

17

kai eqesen autouV o QeoV en tw sterewmati tou ouranou, dia na feggwsin epi thV ghV,

18

kai na exousiazwsin epi thV hmeraV kai epi thV nuktoV kai na diacwrizwsi to fwV apo tou skotouV. Kai eiden o QeoV oti hto kalon.

19

Kai egeinen espera kai egeine prwi, hmera tetarth.

20

Kai eipen o QeoV, AV gennhswsi ta udata en afqonia nhkta emyuca kai peteina aV petwntai epanwqen thV ghV kata to sterewma tou ouranou.

21

Kai epoihsen o QeoV ta khth ta megala kai pan emyucon kinoumenon, ta opoia egennhsan en afqonia ta udata kata to eidoV autwn, kai pan peteinon pterwton kata to eidoV autou. Kai eiden o QeoV oti hto kalon.

22

Kai euloghsen auta o QeoV, legwn, Auxanesqe kai plhqunesqe kai gemisate ta udata en taiV qalassaiV× kai ta peteina aV plhqunwntai epi thV ghV.

23

Kai egeinen espera kai egeine prwi, hmera pempth.

24

Kai eipen o QeoV, AV gennhsh h gh zwa emyuca kata to eidoV autwn, kthnh kai erpeta kai zwa thV ghV kata to eidoV autwn× kai egeinen outw.

25

Kai ekamen o QeoV ta zwa thV ghV kata to eidoV autwn, kai ta kthnh kata to eidoV autwn, kai pan erpeton thV ghV kata to eidoV autou. Kai eiden o QeoV oti hto kalon.

26

Kai eipen o qeoV, AV kamwmen anqrwpon kat' eikona hmwn, kaq' omoiwsin hmwn× kai aV exousiazh epi twn icquwn thV qalasshV kai epi twn peteinwn tou ouranou kai epi twn kthnwn kai epi pashV thV ghV kai epi pantoV erpetou, erpontoV epi thV ghV.

27

Kai epoihsen o QeoV ton anqrwpon kat' eikona eautou× kat' eikona Qeou epoihsen auton× arsen kai qhlu epoihsen autouV×

28

kai euloghsen autouV o QeoV× kai eipe proV autouV o QeoV, Auxanesqe kai plhqunesqe kai gemisate thn ghn kai kurieusate authn, kai exousiazete epi twn icquwn thV qalasshV kai epi twn peteinwn tou ouranou kai epi pantoV zwou kinoumenou epi thV ghV.

29

Kai eipen o QeoV, Idou, saV edwka panta corton kamnonta sporon, ostiV einai epi tou proswpou pashV thV ghV, kai pan dendron, to opoion ecei en eautw karpon dendrou kamnontoV sporon× tauta qelousin eisqai eiV esaV proV trofhn×

30

kai eiV panta ta zwa thV ghV kai eiV panta ta peteina tou ouranou kai eiV pan erpeton erpon epi thV ghV kai econ en eautw yuchn zwsan, edwka panta clwron corton eiV trofhn. Kai egeinen outw.

31

Kai eiden o QeoV panta osa epoihse× kai idou, hsan kala lian. Kai egeinen espera kai egeine prwi, hmera ekth.

Genesis 2

 

 

 

  • When I woke up this morning
  • Gods Message on the Web